Malé ohlédnutí za historií rožnovského náměstí

Poohlédněme se, jaká historie námětím v Rožnově pod Radhoštěm za minulá desetiletí a staletí procházela.

Rok 1722: Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí postavena nákladem měšťana Václava Kvinty.

Rok 1751: V důsledku prošetřování stížnosti Rožnovanů a horních dědin vyslal krajský hejtman Záviš 17. dubna do Rožnova 612 koňáků a 30 portášů. Obklíčili Rožnov, část jich se odebrala na náměstí do panského šenku. Po výslechu bylo zajato 9 Rožnovanů a 12 dědinských a odvedeno do vězení krásenského, potom na Špilberk. V důsledku týrání ze 16 mužů 11 zemřelo ještě před vynesením rozsudku.

Trh na rožnovském náměstí v 15. století. Dle staré litografie.

Rok 1764: Za příčinou souměrnosti postavila obec sochu sv. Floriána na vedlejším rohu náměstí.

Rok 1792: Krajským úřadem dne 8. října nařízeno, že v Rožnově zvláště na rynku budovy z dobré materie stavěti se mají.

Na počátku XIX. stol měly dřevěné domy na náměstí podloubí, která spočívala na sloupích; nad sloupy byla pavlač. V přízemí v zadní části domu bývala veliká jizba s okny do dvora nebo do zahrady a komora. V přední části byly chlévy a na podloubí stávaly vozy, nebo letního času byl zde dobytek při dojení uvázán. Před podloubím na náměstí bylo hnojiště. Při průvodu o Božím těle zakrývali hospodáři hnoje chvojím a kvítím.

Po roce 1820 byly hnoje odstraněny z rozkazu ředitele panství Drobníka, chlévy zrušeny a v zahradách umístěny. Tím náměstí nabylo lepšího zevnějšku. Ale ještě škaredila náměstí téměř uprostřed něho stojící mandlovna tkalcovského cechu, dřevěná židovna, která k ní připojena byla, a jatky řeznické.

Rok 1831: Pro dobytčí trh určeno místo na Kamenci. Dosud se konal na náměstí.

Roku 1839 vystavěn na náměstí první větší dům na jedno poschodí.

Roku 1848, v pondělí velikonoční, mělo býti veřejné cvičení na Láni. Garda vyšla z radnice s hudbou, kterou řídil Habakuk Janík. Na rohu náměstí setkala se hudba s kočárem, který vezl paní Stögrovou z Krásna. Velitel gardy Čeněk Janík jí šavlí zasalutoval, ale choť pana vrchního se domnívala, že ji chce probodnout a omdlela. Koně se hudbou postrašili a vzpínali. Nastalo vyšetřování. Komandant gardy vyvázl bez pohromy, nemohl býti trestán, že vzdával čest, ale kapelník Habakuk byl zavřen, že měl hudbu zastavit, když milostivá paní jela.

K. Welner: Rožnov, domy na náměstí. 1922. 

Rok 1853: Dne nařídil 24. února nový purkmistr Maniak v Rožnově slavnost. Dopoledne byly bohoslužby, večer hrála hudba na náměstí, okna domů byla osvětlena a ozdobena vhodnými nápisy.

Rok 1859: Na podzim arcibiskup olomoucký přijel opět do Rožnova. Na náměstí před stavením Jana Bila byla pro něho udělána tribuna, s níž udílel požehnání.

Rok 1862: Aby náměstí nabylo lepšího vzhledu, odstraněna přičiněním starosty mandlovna tkalcovského cechu.

Rok 1866: Válka s Ruskem se dotkla také Rožnova. Dne 13. května sem přitáhlo vojsko v síle 1.200 mužů, samí Rusíni. Pobyli zde až do odjezdu Prušáků z Brna. Dne 5. srpna přijel do Rožnova generál Klapka, pomocník pruského krále. Na žádoset obecního úřadu rozložil vojsko za městem v hájnici, jen jedna setnina zůstala na náměstí k ochraně důstojníků. Oficírstvo ubytovalo se v panské hospodě „Radhošť“. Jenerality s důstojníky štábu bylo 50, ostatní vojsko 1.500 mužů.

Roku 1869 dne 26. května hledána byla na náměstí voda vrtáním a zarážením železné pumpy. Čtyři dny proráželi zemi na 4 sáhy hluboko, než se objevila voda. Bylo ji málo a podnik, jenž stál 120 zl. kromě nádenické práce, zanikl.

Domy na rožnovském náměstí po roce 2000.

Roku 1872 dne 10. července večer přišel náhlý liják jenž trval do půlnoci. Hážovka se rozvodnila tak, že se zdálo, že zatopí celý Rožnov. Na náměstí bylo po pás vody a když do rána opadla, zůstavila po sobě nános na půl lokte vysoký.

Roku 1873 v měsíci srpnu zavedeno bylo v Rožnově osvětlení náměstí a ulic. Zjednány petrolejové lampy a připevněny na zdi domů nebo na ulicích na sloupy.

Roku 1877 zemřel ve věku 60 let Martin Tkadlec, probudilý občan rožnovský, zakladatel Pamětní knihy, majitel domu na náměstí č. 134.

Roku 1879 dána na náměstí podél domů dlažba (tratuár).

Roku 1881 odstraněny lípy kolem soch na náměstí i kamenné zábradlí.

Roku 1918 provedeny změny v pojmenování částí města. Městský park pojmenován na „Sady československých legionářů“, náměstí na „Masarykovo náměstí“, Karlův kopec na „Wilsonovu stráň“, Kozák na „Denisovu stráň“.

Socha T. G. M. na Masarykově náměstí. 

Roku 1920 otevřena veřejná městská knihovna, které Sokol postoupil svých 1000 svazků knih. Knihovna si podržela jméno „Palackého knihovna,“ jelikož Palacký položil základ k založení knihovny.

Rok 1922 zavedena elektrizace Rožnova. Proud dodáván z elektrárny továrníka J. Kantorka zřízené na Dolní Bečvě.

Roku 1929 započato se stavbou vodovodu, s opravami horního jezu a zřízení koupaliště. Provedena kanalizace části náměstí a Benešovy ulice.

Roku 1939 dne 18. března vítán na rožnovském náměstí ve sněhové vánici vrchní velitel německého okupačního vojska generálplukovník Walter von Brauchitz.

V roce 1945 prošla Rožnovem válečná fronta. Ráno 4. května se na obecním úřadě se normálně pracovalo, mnozí občané na náměstí a v přilehlých ulicích zvědavě sledovali činnost německých vojáků.  V 11.30 zaduněly od Hutiska dělové salvy ze sovětských kaťuší a v malé chvíli se ozvaly nad Rožnovem detonace. Dělostřelecké granáty dopadly do ulice Za stodolami, kde právě stála kolona nákladních vozidel s dělostřeleckou municí. Vozidla se ihned vzňala a jejich smrtonosný náklad začal explodovat.

Dne 6.5.1945 v 8 hodin ráno v prvých hodinách po osvobození je náměstí zaplněno vojsky a vozidly Rudé armády a několika zvědavci.

V roce 1968 bylo rožnovské náměstí v návaznosti na Pražské jaro svědkem obrození společnosti. Po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy pak tudy projížděly automobily s vlajícími prapory protestující proti agresi.

V následných 21 letech probíhaly na náměstí oficiální mítinky, demonstrace, vše plánováno a náležitě střeženo.

Roku 1989 v mrazivém a zasněženém listopadu se náměstí znovu stalo svědkem spontánních událostí. Shromáždění a průvody i zde napomohly zlomit starou moc a nastolit novou a spravedlivější společnost.

Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm v současné době.

Roku 1996 generální rekonstrukce rožnovského náměstí v hodnotě asi 35 mil. Kč z nichž 20 mil. Kč uhradí město ze svého rozpočtu a zbývající část správci a majitelé inženýrských sítí a komunikací. Některé rozvody možná ještě pamatovaly začátek 20. století. Náměstí, které krášlí renovované domy, dostalo širší chodníky pro případné umístění předzahrádek, kolem náměstí byly vysazeny listnaté stromy a jsou i parkovací místa pro automobily. Zmenšený parčík umožní konat na volné ploše veřejné akce. Renovované náměstí ozdobilo město a alespoň svým vzhledem navázalo na slavnou lázeňskou tradici někdejšího dřevěného městečka.

Roku 1997 si Rožnov pod Radhoštěm připomněl 730 let od první písemné zmínky o Rožnově p. R. svého trvání.

Text,  foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *