150 LET POŠTY V ZAŠOVÉ

V obci Zašová, která měla tehdy okolo 1500 obyvatel, byla dne 19. ledna 1872 zřízena tzv. poštovní expedice (jeden ze základních stupňů poštovního úřadu). Ta skončila svoji činnost za 6 let, 15. března 1878 a znovu byla aktivována k 1. září 1889. Proč se tak stalo není zatím známo. Pravděpodobně nebyla poštovní expedice dost vytížena a C.k. ředitelství  pošt  a telegrafů rozhodlo o přerušení její činnosti.

Prvním poštovním expedientem se stal Ferdinand Schober, který udržoval poštovní spojení čtyřikrát denně jízdní poštou s poštovním úřadem v tehdejším Rožnově ( zde byla soukromá šestpošta – sběrna psaní  již od 1.11.1850 a od r. 1862 poštovní úřad). Toto spojení bylo udržováno až do 1.5.1900, kdy bylo převedeno na vlakovou poštu č. 444 a 445  Krasno n. Bečvou – Rožnov  a  Rožnov – Krasno n. Bečvou. Z poštovního úřadu na vlakovou zastávku doručoval poštovní zásilky pěší posel čtyřikrát denně a z vlakové pošty potom odebral došlé zásilky pro adresáty v obci a jejím okolí. V obci  Veselá vzdálené od Zašové asi 2 km, zřídil v roce 1970 zašovský poštovní úřad poštovní středisko. To bylo umístěno v upravené unimo buňce vedle vedle hasičské zbrojnice.  Zde pracovala a doručovala zásilky asi 2 hodiny denně pí Marie Maliňáková. Po roce 1989, kdy začal s.p. Česká pošta pracovat na zefektivnění provozu, bylo středisko zrušeno a stal se z něj třetí doručovací poštovní okrsek pošty, dva  při tom byly v Zašové.

Jména dalších poštmistrů, kteří řídili zašovskou poštu se dosud nepodařilo přesně zjistit a tak můžeme připomenout jen zatím známá jména panů Martinka, Hrušky, Pírka, paní Švejdové Emílie Lukášové Žofie, Vlčkové Elišky a Jany  Horešovské. Z listonošů (poštovních doručovatelů) je možno připomenout p. Hajdu, Fr Maléře, Al. Polácha a z  žen pí. Al. Hajdovou, J. Kohoutovou, M. Těhanovou, Martinkovou, A. Hanáčkovou, Ondřejovou, Pobořilovou, Krůpovou, M. Maliňákovou, A. Sobotkovou, Pospěchovou a Koláčkovou. Jmen pracovnic a pracovníků zašovské pošty bude daleko více ale bude je možno všechna uvést, až se je podaří zjistit. Tomu by mohly pomoci vzpomínky obyvatel Zašové a Veselé, pokud si je pamatují, protože v archivech se je zatím nepodařilo najít.

Po zavedení poštovních směrovacích čísel v  r. 1973 bylo Zašové přiděleno PSČ 756 51, které se objevilo i na poštovním razítku. Od 15.9.1997 byl na poštovním úřadu v Zašové uveden do provozu počítačový sytém APOST, který urychlil a zracionalizoval vyřizování poštovních zásilek. Před   reorganizací poštovního provozu s. p.  Česká pošta měl tento poštovní úřad      až 7 zaměstnanců, kteří zabezpečovali kompletní služby s.p. Česká pošta vč. doručovaní zásilek v obvodu obcí Zašová a Veselá. Po uvedené reorganizaci v  r. 2009 zabezpečuje doručování zásilek  řídící poštovní úřad dodejna Valašské Meziříčí 1 a dnešní tzv. satelitní poštovní úřad v Zašové má jen dva zaměstnance,  od r. 2007 jej vede Ing. Hana Jasná a zabezpečuje mimo doručování zásilek všechny ostatní  standardní služby s.p. Česká pošta. K označování zásilek  používá v současné době pouze dvě denní razítka s čísly 4 a 7.

Pošta v Zašové používala k označování zásilek několik druhů razítek z nichž nejstarší bylo  jednokruhové razítko s  pouze německým opisem ZASCHAU (obr. č. 1 ). Toto razítko bylo požíváno od zahájení činnosti do jejího přerušení v r. 1878. Po aktivaci činnosti bylo od r.1889 používáno razítko s německo-českým opisem ZASCHAU / ZAŠOVÁ. V r. 1907 je nahradilo dvoukruhové razítko již s česko-německým opisem    ZAŠOVÁ ¬ ZASCHAU,  s  rozlišovacím  písmenem a,  s úplným datem vč. hodiny odeslání. Používáno bylo i po vzniku 1. československé republiky až do r. 1919, kdy bylo nahrazeno novým razítkem s opisem ZAŠOVÁ ¬ Č.S.P. ¬ s rozliš. písmenem a. V období protektorátu 1939 – 1945 jej nahradilo dvou kruhové razítko s  německo – českým opisem ¬SASCHAU ¬ ZAŠOVÁ s rozliš. písmenem a. Toto razítko s odstraněným německým textem, t . zv. znárodněné – obr. č. 2, bylo požíváno   od 6. května 1945 do r. 1947, kdy bylo nahrazeno novým dvoukruhovým razítkem s  opisem   ¬ ZAŠOVÁ ¬ s  rozliš. písmeny a , b.  V roce 2010 byla  používaná  razítka zašovské pošty s opisem 756 51 ZAŠOVÁ ¬¬¬ s rozlišovacími čísly  4, 6, 7 a 8 a razítko ZAŠOVÁ¬¬s číslem 3 bez data.

Některé zásilky, které odesilatelé vložili přímo do schránky ve vagónu vlakové pošty  v železniční stanici Zašová ( od r. 1900 ),  již nebyly označeny razítkem pošty v Zašové, ale k adresátovi se dostaly označeny razítkem vlakové pošty ( tehdy 444 a 445 KRASNA – ROŽNAU, nebo ROŽNAU – KRASNA). Tato vlaková pošta zahájila činnost v r. 1898 a pokračovala ve své činnosti i za 1. československé republiky pod označením 631 a 633 ROŽNOV – KRÁSNO, za protektorátu Čechy a Morava nesla označení 633 ROSSENAU u.d. RADHOSCHT – VALLACH. MESERITSCH¬ROŽNOV p. RADHOŠTĚM – VAL. MEZIŘÍČÍ ¬. Také  po II. světové válce to byla vlaková pošta 633 ROŽNOV pod RADHOŠTĚM – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ¬¬¬., která ukončila svoji činnost koncem  padesátých let min. století. Vlakové pošty byly po zrušení nahrazeny  t.zv autopoštou. Poštovní zásilky pro Zašovou přepravovaly  dva automobilní  poštovní kursy:

911 – ten  jezdil na trati Valašské Meziříčí 1 –  Valašské Meziříčí 3  (Krhová)  –  Zašová  –  Střítež  nad Bečvou  –  Vidče  –  Zubří  –  Valašské Meziříčí 1  a

–  913 na trati Valašské Meziříčí 1 –  Jarcová – Valašské Meziříčí 1 – Valašské Meziříčí 3 (Krhová) –Vidče – Střítež nad Bečvou – Zašová –  Valašské Meziříčí 1.

Ke 140. výročí založení pošty, v r. 2012 používala pošta v Zašové cennou nálepku APOST s nápisem 756 61 Zašová  140 let pošty.

Ke 150. výročí pošty budou používány cenné nálepky APOST s nápisem 756 61 Zašová  150 let pošty a příležitostné R-nálepky se  znakem obce, nápisem 150 let pošty a daty 1872 – 2022.  V omezeném rozsahu budou vydány také obálky s přítiskem, na kterém bude, mimo dat výročí,  také znak Zašové a první razítko, používané v prvých letech  činnosti pošty.

Poznámka:
Tato stručná informace o historie pošty v Zašové byla zpracována podle zatím dostupných odborných  poštovních a filatelistických  materiálů,  vlastních  poznatků  autora vč. informací, zaměstnanců pošty a občanů  Zašové a okolních obcí, za které jim patří poděkování.

Vladimír Vystavěl, Rožnov pod Radhoštěm

 

Příloha: Obr. č.1 První razítko používané od r. 1872

Obr. č.2 Dopis s t. zv. „znárodněným razítkem“ z května 1945

Prosba autora článku:
V případě, že by  měl někdo z  občanů některé další doplňující a upřesňující informace k činnosti pošty v obci, předejte je, prosím, do redakce Zašovských novin na OÚ. Tyto, podle Vás možná nepodstatné informace, mohou, velkou měrou přispět k upřesnění historie této pošty. Pokud by někdo vlastnil také dobové fotografie vztahující se k poště, případně poštovní doklady (obálky od dopisů, pohlednice, poštovní poukázky, podací lístky a p.) opatřené razítky pošty v Zašové, případně vlakových pošt (hlavně z prvých let provozu pošty) a byl by je ochoten zapůjčit autorovi k okopírování, pomohl by k vytvoření podrobnější historie pošty v obci, na jejímž upřesnění  autor dále pracuje. Ta bude sloužit jako informace dalším generacím. Autor článku děkuje předem za ochotu a případnou pomoc.

Pozunámka: V publikaci Okres Vsetín (Moravská vlastivěda) z  r. 2002 je uvedeno: „ V r. 1889 byla v obci zřízena pošta, ….“. Toto datum, které převzala na své webové stránky i obec Zašová,. je ale nutno uvést do souladu se skutečností, dle které to bylo již před 150 lety, tedy v  roce 1872.

 

Vladimír Vystavěl (nar. 10. 3. 1938.)

Známky jsem začal sbírat již jako pětiletý a po přestávce jsem se k nim vrátil v sedmdesátých letech. O historii pošt jsem se začal zajímat před 50-ti lety – kolem r. 1972. V r 1973 jsem dal podnět ke zřízení historické poštovny ve Valašském muzeu v přírodě. Tuto unikátní dobovou poštovnu vybudovali pracovníci muzea a vybavili technickými zařízeními z konce 19. století (morseův telegraf, nástěnný telefon).

Poštovna byla otevřena 18. května 1997 a od té doby slouží již celé čtvrt století jako podací pošta návštěvníkům muzea, k odesílání listovních zásilek.

Jsem členem Klubu filatelistů při SVČ v Rožnově pod Radhoštěm a tento klub vedu od r. 1984. V létech 1980-85 jsem pomáhal vést také rožnovský klub mladých filatelistů.

Pod hlavičkou našeho klubu jsem zatím zpracoval historii 3 pošt v  Rožnově p. R. a dalších 11 pošt v jednotlivých obcích kolem Rožnova, ve Velkých Karlovicích a v Karolince. Články k výročí pošt byly uveřejněny ve zpravodajích Rožnova p. R. a jednotlivých obcí, v okresních denících Naše Valašsko a Jalovec a také v odborném filatelistickém časopise Filatelie a ve zpravodaji Poštovní historie Svazu Českých filatelistů. Jen část historie pošt je zatím uveřejněna také na internetu, na webových stránkách Klubu filatelistů při SVČ. Zde průběžně probíhá upřesňování a doplňování historie o nové poznatky. Historie zbývajících pošt zde bude uveřejněna ještě letos.

Pracuji také na katalogu poštovních razítek jednotlivých uvedených poštovních úřadů. Za poštu Rožnov pod Radhoštěm jsou již razítka zpracována za období let 1850 až 1919.

K výročím pošt jsem vydal soukromé vydání známek s přítisky na kuponech, přítisky na obálkách a dopisnicích a zajistil vydání příležitostných R-nálepek a cenných nálepek APOST na příslušných poštách.

Text © Vladimír Vystavěl
Foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *